Struktur Organisasi

Ketua Yayasan Syifaunnas                                             : dr. H. Imron Rosyidi
Direktur                                                                            : dr. Nur ‘Iffah, M.K.M.
TIM dan Komite:
  • Case Manajer                     : Hj. Tutuk Wizariyah, Amd. Kep
  • KPPI                                    : Atin Zunikah, Amd. Kep
  • Casemix & UR                   : dr. Annisa
  • Komite Keperawatan       : Hj. Siti Sahara, Amd. Kep
  • PMKP                                : H. Yusuf Effendi, Amd. Kep
  • Komite Profesi Kes. Lain : Restu Rini Ahmawati, S. ST. GZ
  • Tim K3 RS                         : dr. Aries Susanto
  • Komite Medik                  : dr. H. Bambang Haryanto, Sp. OG
  • SPI                                     : Hj. Istikanatin, S.SiT, MM
Kepala Bidang Penunjang                                              : dr. Lia Mirawati
Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan   : dr. H. M. Budi Setyawan
Kepala Bagian SDM dan Pemasaran                             : Johar Nur’aini, S. Kep. Ners.
Kepala Bagian Umum dan Keuangan                           : Laili Rahmawati, S.E.